UAB „PALANGOS VĖTRA“ PRIVATUMO POLITIKA

I. Bendrosios nuostatos

1. UAB „Palangos Vėtra“ (toliau – Bendrovė) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiama Bendrovės interneto svetainėje taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad ši politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Bendrovės tinklą.

2. Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

3. Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų apsaugos užtikrinimui fizinių asmenų atžvilgiu – klientų, įskaitant potencialius, buvusius ir esamus (toliau – Asmenys ar Duomenų subjektai).

4. Asmenys yra prašomi atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip Asmenų duomenys bus tvarkomi ir saugomi.

5. Duomenų valdytoja – Bendrovė: UAB „Palangos vėtra“; buveinės adresas: S.Daukanto g. 35, Palanga, el. paštas: administratorius@palangosvetra.lt. Bendrovė yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys yra šie – el. paštas: dap@achemosgrupe.lt, tel. 8 612 22646.

II. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, renkami asmens duomenys, jų saugojimo terminas ir tvarkymo pagrindas

6. Duomenų tvarkymo tikslai:

6.1. Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių ir pasiūlymų siuntimas).

6.1.1. Asmenų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė naudoja ir tvarko tik tuo atveju, jei dėl to Asmenys yra davę savo sutikimą. Sutikimą gauti Asmenims naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galima patvirtinti registruojantis/nurodant savo duomenis interneto svetainėje.

6.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie Asmenų duomenys:

6.1.2.1. vardas, pavardė,

6.1.2.2. elektroninio pašto adresas

6.1.3. Nurodyti asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi sutikimo pagrindu. Asmenys, norėdami gauti naujienlaiškius/pasiūlymus privalo pateikti elektroninio pašto adresą ar telefono numerį, priklausomai nuo to, kuriuo būdu pageidauja gauti naujienlaiškius ir pasiūlymus.

6.1.4. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomų Asmenų duomenų saugojimo terminas – 3 metus. Šis terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

6.1.5. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, nenurodydamas nesutikimo motyvų:

6.1.5.1. Parašydamas el. paštu administratorius@palangosvetra.lt  arba paskambindamas telefonu 8 460 53032;

6.1.5.2. Paspausdamas naujienlaiškio pabaigoje esančią nuorodą “atsisakyti naujienlaiškio”;

6.1.6. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagristo duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

6.1.7. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per Bendrovės internetinę svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

6.2. Lojalumo programa

6.2.1. Klientas užpildęs “Kliento anketą” sutinka dalyvauti  viešbučių lojalumo porgramoje ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas sutinka gauti informaciją apie Lojalumo programos dalyviams teikiamas privilegijas, oragnizuojamas specialias akcijas ir naujienas.

6.2.2. Kai klientas davė sutikimą tvarkyti duomenis tik lojalumo programos vykdymo tikslu, kliento anketos ir administravimo sistemoje esantys asmens duomenys yra saugomi tol, kol asmuo yra lojalumo programos dalyvis ir 3 metus po to, kai jis nebedalyvauja lojalumo programoje (pvz., atšaukė savo sutikimą tvarkyti duomenis lojalumo programos vykdymo tikslu arba išreiškė pageidavimą nebebūti lojalumo programos dalyviu).

6.2.3. Lojalumo programos tikslu tvarkomi šie Asmenų duomenys:

 1. Vardas, pavardė;
 2. Gimimo data;
 3. Telefono numeris;
 4. Šalis;
 5. Lytis;
 6. Kalba, kuria norėtų gauti naujienlaiškį;
 7. Elektroninio pašto adresas;
 8. Lojalumo kortelės numeris;
 9. Asmens pirkimo istorija;
 10. Pirkimo ekonominė vertė;
 11. Parašas.

6.2.4. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis lojalumo programos tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų:

6.2.4.1. Parašydamas el. paštu administratorius@palangosvetra.lt  arba paskambindamas telefonu 8 460 53032;

6.2.5. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagristo duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

6.3. Atsakymų ir informacijos pateikimo Asmenims tikslas.

6.3.1. Tuo atveju, jei Asmenys pateikia užklausą/skundą per Bendrovės internetinę svetainę, kontaktiniu elektroniniu paštu ar teikiant konsultaciją telefonu, tam kad būtų tinkamai atsakyta į užklausą, Bendrovė renka ir tvarko duomenis: vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, kambario numeris, užsakytos paslaugos. Tuo atveju, jei Asmenys, nepateiks  pakankamų duomenų Asmeniui ar jam suteiktoms paslaugoms identifikuoti, Asmenys negalės gauti tinkamos ir išsamios konsultacijos atitinkamu klausimu

6.3.2. Šie Asmenų duomenys tvarkomi: 1) sutikimo pagrindu, kurį Asmenys išreiškė konkliudentiniais veiksmais; 2) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 3) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo interesų, t.y. nagrinėti ir tvarkyti užklausas, pretenzijas, tobulinti klientų aptarnavimo kokybę, aptarnauti klientus.

6.3.3. Duomenų saugojimo terminas: 12 mėnesių. Šis terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

6.3.4. Asmenų duomenis Bendrovė naudoja tik tam, kad galėtų tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Asmenų užklausas, suteikti Asmenims reikiamą informaciją, atsakyti į Asmenų klausimus, išspręsti Asmenų prašymus ar reikalavimus, pakonsultuoti. Užklausos duomenis Bendrovė taip pat gali analizuoti siekdama gerinti Bendrovės veiklos ir Asmenims teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Asmenų nuomonę bei pasiūlymus.

6.3.5. Bendrovė neviešina savo susirašinėjimo su Asmenimis informacijos. Tačiau jei Asmenų užklausa, pretenzija gaunama viešose interneto svetainių komentarų formose ar socialinių tinklų komentaruose, Bendrovė pasilieka teisę atsakymą / komentarą pateikti viešai, tokia pačia forma kokia buvo gauta užklausa.

6.3.6. Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Asmenų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, Bendrovė Asmenų duomenis sunaikins arba patikimai ir neatstatomai nuasmenins, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. Bendrovė negalės įvykdyti šio reikalavimo, jei užklausa bus pateikta per Bendrovės neadministruojamas interneto svetaines / socialinių tinklų paskyras.

III. Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

7. Asmenų duomenys gali būti perduoti tvarkyti duomenų tvarkytojams, kurie padeda vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų, apskaitos paslaugų teikėjai, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, ir pan., konkretaus užsakymo įvykdymo tikslu pasitelkti partneriai (kurjerių tarnyba, mokėjimo administravimo paslaugą teikiantis asmuo ir pan.).

8. Asmens duomenys gali būti perduoti teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.).

9. Asmens duomenys taip pat gali būti perduoti kitiems asmenims Duomenų subjekto sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

10. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

11. Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Asmenų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

12. Jeigu Bendrovė naudoja svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Asmenys naudojasi interneto svetainėje www.palangosvetra.lt/www.oldmillhotel.lt/www.oldmillconference.lt pateikta informacija, Asmenų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas.

13. Duomenų valdytojas nenumato galimybės siųsti asmens duomenų trečiajai šaliai (šaliai, kuri nėra Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės zonos valstybė narė) arba tarptautinei organizacijai, išskyrus jei tai numatyta šioje Privatumo politikoje.

14. Jei Duomenų valdytojas numatys asmens duomenis perduoti įmonėms arba organizacijoms trečiosiose šalyse, Duomenų valdytojas užtikrins norminiuose aktuose nustatytas procedūras asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos lygio užtikrinimui.

IV. Duomenų subjekto teisės

15. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

15.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

15.2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

15.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

15.4. Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

15.5. Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

15.6. Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

15.7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;

15.8. Turi teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti Privatumo politikos 6.1.5 punkte nurodyta tvarka.

15.9. Pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

15.10. Prašymai dėl teisių įgyvendinimo bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

Trečiųjų asmenų informacija Bendrovės interneto svetainėje

16. Bendrovės svetainėje gali būti į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

V. Kitos sąlygos

17. Duomenų valdytojas turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus, patalpindamas juos Duomenų valdytojo svetainėje.

18. Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

19. Asmenų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu: administratorius@palangosvetra.lt, tel. 8 460 530 32.

20. Bendrovės kontaktiniai duomenys:

Adresas: S.Daukanto g.35, Palanga tel. 8 460 530 32, el. paštas: administratorius@palangosvetra.lt

 

UAB „PALANGOS VĖTRA“ SLAPUKŲ POLITIKA

Šis tinklalapis naudoja slapukus (angl. cookies), išsaugodamas informaciją Jūsų kompiuteryje ar kitame prietaise. Šiame dokumente mes pateikiame informaciją kaip tvarkome asmens duomenis naudodami slapukus.

Kas yra slapukai?

Slapukai (angl. cookies) – mažas duomenų rinkinys, kurį interneto svetainė įrašo į asmens kompiuterio, mobilaus prietaiso ar kito įrenginio naršyklę. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti kompiuterį, mobilųjį prietaisą ar įrenginį.

Mūsų svetainėje naudojami slapukai

Jums lankantis mūsų internetinėje svetainėje, Jūsų įrenginyje gali būti išsaugoti kai kurie arba visi iš toliau aprašytų slapukų tipų.

Būtinieji svetainės slapukai:
Būtinieji svetainės slapukai padeda rodyti Bendrovės svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti užsakymus. Šie slapukai yra būtini tinkamam svetainės funkcionavimui.
Pavadinimas Teikėjas Tikslas Galiojimo pabaiga Tipas
__cfduid oldmillhotel.lt Slapukas skirtas papildomoms paslaugoms palaikyti: cloudfare 1 metai HTTP
PHPSESSID oldmillhotel.lt Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti Iki svetainė yra uždaroma HTTP
_gid oldmillhotel.lt Sukuria unikalų ID, kuris kaupia statistinius duomenis apie lankytojo veiklą tinklalapyje 4 metai HTTP
_ga oldmillhotel.lt Sukuria unikalų ID, kuris kaupia statistinius duomenis apie lankytojo veiklą tinklalapyje 2 metai HTTP 
Socialinių tinklų slapukai:
Šie slapukai leidžia dalintis mūsų internetinės svetainės puslapiais ir turiniu trečiųjų šalių socialiniuose tinkluose ir kitose žiniatinklio svetainėse. Šie slapukai gali būti naudojami ir reklamos tikslais.
Pavadinimas Teikėjas Tikslas Galiojimo pabaiga Tipas
impression.php/ facebook.com Naudojamas bendrinant turinį „Facebook“ Iki svetainė yra uždaroma Pixel Tracker
tr facebook.com Facebook slapukas skirtas sekti pardavimų informaciją Iki svetainė yra uždaroma Pixel Tracker
 

BENDROVĖ nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus.  Kad sužinotumėte daugiau apie socialinio tinklo slapukus, rekomenduojame skaityti Jūsų socialinio tinklo platformos slapukų taisykles ir privatumo taisykles.

Slapukai gali būti naudojami tik jeigu atitinkamas abonentas ar faktinis svetainės naudotojas davė sutikimą. Sutikimas nėra būtinas duomenų techniniam saugojimui ar naudojimui, kurio vienintelis tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip pat būtinais atvejais teikti informacinė visuomenės paslaugas, kurias užsako abonentas ar faktinis svetainės naudotojas. Sutikimai dėl slapukų naudojimo gali būti gaunami šiais būdais: naršyklės nustatymai, informavimo eilutė interneto svetainėje, iššokantys langai, registracija interneto svetainėje. Apsilankius Bendrovės interneto svetainėje lankytojas gali pasirinkti, ar nori naudoti slapukus. Slapukus galima valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galima pasirinkti, kuriuos slapukus norima priimti ir kuriuos atmesti. Daugumoje naršyklių galima patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus, blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių, blokuoti visų slapukų siuntimą, uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus. Jei svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus.

Informuojame, kad visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant Bendrovės svetainę) gali neveikti tinkamai.

Kilus klausimų ar neaiškumų dėl mūsų naudojamų slapukų parašykite el. paštu: administratorius@palangosvetra.lt